1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door
Klusbedrijf Notten, gevestigd te Wilp, hierna te noemen Notten, aangegaan.
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Notten zijn algemene
voorwaarden.
1.3. Afwijkende bepalingen zijn bijzondere bepalingen t.o.v. de algemene voorwaarden en zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.1. Notten aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen
en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Notten onverlet, tenzij deze strijdig zijn met
die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Notten aanvaard onder bovengenoemde condities
en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet
automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Notten, exclusief
omzetbelasting en exclusief emballage.
3.3. Gegevens in drukwerken verstrekt door Notten zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand
bericht, zij binden Notten niet.

4. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Notten binden de
laatste niet, voorzover ze door Notten niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel
zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5. Overeenkomst

5.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en diensten, wordt eerst bindend voor
Notten door zijn schriftelijke bevestiging.
5.2. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., evenals
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Notten bij de aanbieding verstrekt,
zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

6. Prijzen

6.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
6.2. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Notten niet.
6.3. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.4. Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben
beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

7. Gedeeltelijke levering/diensten

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen of
diensten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet
betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel “Betaling”.

8. Aanbetaling

In geval van levering aan particulieren is Notten gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst
een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door wanprestatie van Notten de
overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

9. Leveringstermijnen

9.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Notten schriftelijk in gebreke te
stellen.
9.2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Notten zijn
de goederen te leveren.
9.3. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.

10. Vervoer

De zending geschiedt op de wijze als door Notten aangegeven. Wenst de opdrachtgever een
zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel – of expresverzending, dan zijn de extra kosten
hieraan verbonden voor zijn rekening.

11. Meer – en minderwerk

11.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
11.2. Meer – en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of
schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
11.3. Door Notten te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12. Wijziging van de opdracht

12.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
12.2. Door de opdrachtgever, na het verstekken van de opdracht, alsnog verlangende wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Notten ter kennis zijn
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
12.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Notten buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

13. Annuleren

13.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij
verplicht de door Notten al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt
tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal
eveneens aan Notten als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Notten te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
13.2. onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Notten zich alle rechten voor
om volledig nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

14. Reclame

14.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren
op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Notten terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Notten wijst op de
gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever
geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op
reclame.
14.2. Notten dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming
zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.3. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die
in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
14.4. Indien de reclame naar het oordeel van Notten c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de
originele toestand. Notten is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd
verplicht.

15. Garantie

15.1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Notten aan de
opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal – en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik
ontstaan. Notten zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal – en fabricagefouten of indien Notten na overleg
met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
15.2. Voor alle goederen en materialen die Notten niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie
dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven, Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde
materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
15.3. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks – resp. importeurs- of groothandelgarantie
gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

16. Retentierecht

Wanneer Notten goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze
goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering
van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten
genoegzame zekerheid heeft gesteld.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Notten is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
17.1.1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
17.1.2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
17.2. Notten is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove
schuld van Notten of van hen, die door Notten te werk zijn gesteld.
17.3. Notten zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18. Overmacht

18.1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering
door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking,
oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Notten of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Notten, ex – en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van het vervoer van
Notten, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
voor Notten overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan
doen gelden.
18.2. Notten is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om
de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

19. Eigendomsvoorbehoud

19.1. Zolang Notten geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking
tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Notten.
19.2. Notten heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen
wordt gelegd.
19.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

20. Wanprestatie en ontbinding

20.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
20.2. onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Notten ingeval van wanprestatie het
recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder
rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
20.3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Notten eveneens, indien de opdrachtgever in
staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij
surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in
beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze
gevallen zullen alle vorderingen, die Notten op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

21. Betaling

21.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
21.2. Notten is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21.3. Notten is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder
en incassobureau.
21.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met
een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogt met alle
kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Notten zich heeft verzekerd van de
hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten.

22. Toepasselijk recht

Op alle door Notten gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn
gesloten, respectievelijk verricht.

23. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
woon – c.q. vestigingsplaats van Notten, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt
voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.